Polityka prywatności – NUUNI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przedstawiamy podstawowe informacje na temat pozyskiwania i przetwarzania przez nas danych osobowych.

  1. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) jest AKKIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6/3, 26-600 Radom, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000963319, NIP: 9482633233, REGON: 52170167600000, adres email do kontaktu z Administratorem: bok@nuuni.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: IOD), dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych: biuro@akkin.pl , ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6/3, 26-600 Radom.

  1. Cele, sposoby, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

NEWSLETTER

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zapisem na newsletter są przetwarzane w celu:

1) przesyłania drogą e-mailową newsletteru zawierającego treści marketingowe na temat naszych produktów i usług - na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) gromadzenia i analizowania informacji na temat naszych klientów(profilowanie), w tym także poprzez przekazywanie danych do serwisów internetowych i mediów społecznościowych (m.in.: Facebook, Instagram, Google, YouTube) w celu lepszego dostosowania kierowanych informacji marketingowych do zainteresowań klientów oraz w celu kontroli jakości naszych usług i rozwoju naszych produktów - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) przesyłania drogą elektroniczną (sms, mms, powiadomienia z aplikacji lub stron internetowych na dowolne urządzenie elektroniczne, e-mail) informacji marketingowych na temat naszych produktów i usług - na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

1) naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
2) serwisom internetowym i platformom social mediowym (m.in.: Facebook, Google, YouTube, Instagram) - na podstawie odpowiednich umów powierzenia zgodnie z regulaminami i politykami prywatności danych serwisów;
3) organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji 

uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

1) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

SKLEP INTERNETOWY

Twoje dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowe, są przetwarzane w celu:
1) zrealizowania zamówienia - na podstawie zawartej już umowy lub w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) realizacji obowiązków księgowych i podatkowych w przypadku dokonania płatności - na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) rozpatrzenia reklamacji / obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) przesyłania treści marketingowych dotyczących naszych produktów i usług drogą tradycyjną (papierową) - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) gromadzenia i analizowania informacji na temat naszych klientów (profilowanie), takich jak dane identyfikacyjne oraz zachowania na naszej stronie internetowej lub w sklepie internetowym, w tym także poprzez przekazywanie danych do serwisów internetowych i mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Google, YouTube) w celu lepszego dostosowania kierowanych informacji marketingowych do zainteresowań klientów oraz w celu kontroli jakości naszych usług i rozwoju naszych produktów - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

1) naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
2) zewnętrznym magazynom, firmom pocztowym i kurierskim - na podstawie stosownych umów;
3) serwisom internetowym i platformom social mediowym (Facebook, Google, YouTube, Instagram) - na podstawie odpowiednich umów powierzenia zgodnie z regulaminami i politykami prywatności danych serwisów;
4) organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

1) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2) Dane związane z realizacją płatności będą one przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym dokonano płatności;
3) Dane niezbędne do przygotowania lub zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane do czasu 

realizacji umowy.
4) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w rozdziale III niniejszej Polityki Prywatności – „Twoje prawa”).

KONTAKT (KLIENT)

Twoje dane osobowe pozyskane w związku ze skierowanym do nas pismem, zapytaniem, żądaniem, zarówno ustnie, pisemnie jak i poprzez wiadomość email lub formularz kontaktowy, są przetwarzane w celu:

1) utrzymania kontaktu i odpowiedzi na skierowane pismo/wniosek/zapytanie/żądanie - na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez podanie danych w treści pisma/wniosku/zapytania/żądania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

1) naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
2) organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

1) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w rozdziale III niniejszej Polityki Prywatności – „Twoje prawa”).

KONTAKT I HANDEL (BIZNES)

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z przedstawieniem oferty handlowej, złożeniem zamówienia, realizacji zamówienia, obsługi umowy lub prowadzonymi negocjacjami są przetwarzane w celu:

1) nawiązania i utrzymania kontaktu biznesowego poprzez komunikację drogą elektroniczną (email, telefon) oraz tradycyjną (papierową) - na podstawie Twojej zgody wyrażonej wprost lub poprzez nawiązanie przez Ciebie kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) rozpoczęcia i prowadzenia rozmów handlowych, negocjacji, przyjęcia i realizacji zamówienia - na podstawie zawartej umowy lub w celu zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) realizacji obowiązków księgowych i podatkowych w przypadku dokonania płatności lub wystawienia rachunku/faktury/innego dokumentu związanego z obowiązkami księgowymi - na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) rozpatrzenia reklamacji / obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) przesyłania treści marketingowych dotyczących naszych produktów i usług drogą elektroniczną 

(email, telefon) - na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
6) przesyłania treści marketingowych dotyczących naszych produktów i usług drogą tradycyjną (papierową) - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

1) naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
2) zewnętrznym magazynom, firmom pocztowym i kurierskim - na podstawie stosownych umów;
3) organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

1) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2) Dane związane z realizacją płatności będą one przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym dokonano płatności;
3) Dane niezbędne do przygotowania lub zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane do czasu realizacji umowy;
4) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w rozdziale III niniejszej Polityki Prywatności – „Twoje prawa).

SOCIAL MEDIA

Kiedy obserwujesz, pozostawiasz komentarze lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z naszymi kontami prowadzonymi na różnych serwisach społecznościowych, stajemy się administratorem danych osobowych widocznych dla nas zgodnie z regulaminem danej platformy społecznościowej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, których używasz zgodnie z zasadami prywatności ustalonymi przez serwis, na którym masz konto. Mogą to być m. in. imię i nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, informacje o miejscu zamieszkania i wykonywanej pracy oraz inne przypisane do Twojego konta, a także wszelkie dane osobowe, które dobrowolnie upubliczniasz na określonej platformie społecznościowej lub przekażesz nam w prywatnej wiadomości.

Twoje dane przetwarzane są w celu:

1) prowadzenia przez nas konta w serwisie społecznościowym zgodnie z regulaminem i polityką prywatności danego serwisu, w tym wchodzenie w interakcje z innymi użytkowniczkami/użytkownikami - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2) obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

1) naszym pracownikom, współpracownikom, spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne, usługi kurierskie) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania; 

2) organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane w innych celach i udostępnianie innym podmiotom, na podstawie regulaminu danego serwisu społecznościowego, na który nie mamy żadnego wpływu.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

  1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w rozdziale III niniejszej Polityki Prywatności – „Twoje prawa). Jednakże skorzystanie z tego prawa w serwisie social mediowym może być ograniczone przez regulamin serwisu zgodnie z jego polityką prywatności (np. zasady dotyczące usuwania komentarzy czy usuwania historii prywatnych wiadomości).

Aktualnie prowadzimy następujące profile:

1) Facebook NUUNI https://www.facebook.com/NUNUNI
2) Instagram @nuunicosmetics https://www.instagram.com/nuunicosmetics/
3) Tik tok @nuunicosmetics https://www.tiktok.com/@nuunicosmetics

Polityka prywatności oraz Regulaminy wymienionych portali społecznościowych, dostępne są na ich stronach głównych.

KONKURS

Twoje dane osobowe pozyskane w czasie zgłoszenia do udziału w konkursie są przetwarzane w celu:

1) wzięcia udziału w konkursie i jego realizacji (w tym wręczenia nagrody) - na podstawie przyrzeczenia publicznego bądź na podstawie zawartej już umowy lub w celu jej zawarcia zgodnie z regulaminem konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) realizacji obowiązków księgowych i podatkowych w przypadku przyznania nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej, której realizacja lub dostawa wiąże się z obowiązkami księgowymi - na podstawie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) gromadzenia i analizowania informacji na temat naszych klientów (profilowanie) takich jak dane identyfikacyjne oraz zachowania na naszej stronie internetowej lub w sklepie internetowym, w tym także poprzez przekazywanie danych do serwisów internetowych i mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Google, YouTube) w celu lepszego dostosowania kierowanych informacji marketingowych do zainteresowań klientów oraz w celu kontroli jakości naszych usług i rozwoju naszych produktów - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) przesyłania treści marketingowych dotyczących naszych produktów i usług drogą elektroniczną (email, telefon, social media) - na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
6) przesyłania treści marketingowych dotyczących naszych produktów i usług drogą tradycyjną (papierową) - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

1) naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów 

powierzenia przetwarzania;
2) zewnętrznym magazynom, firmom pocztowym i kurierskim - na podstawie stosownych umów;
3) serwisom internetowym i platformom social mediowym (Facebook, Google, YouTube, Instagram) - na podstawie odpowiednich umów powierzenia zgodnie z regulaminami i politykami prywatności danych serwisów;
4) organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

1) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
2) Dane związane z realizacją płatności będą one przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym dokonano płatności;
3) Dane niezbędne do przygotowania lub zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane do czasu realizacji umowy;
4) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu - do czasu realizacji celu przetwarzania lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w rozdziale III niniejszej Polityki Prywatności – „Twoje prawa”).

REKRUTACJA

Twoje dane osobowe pozyskane w czasie prowadzonej przez nas rekrutacji, podane za pośrednictwem formularza, zawarte w przesłanym CV lub pozyskane w inny sposób, będą przetwarzane w celu:

1) realizacji procesu rekrutacji zmierzającego do nawiązania współpracy i zgromadzenia w tym celu niezbędnych danych - na podstawie i w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy);
2) realizacji procesu rekrutacji zmierzającego do nawiązania współpracy w zakresie danych nie wymaganych przez prawo pracy, a dobrowolnie podanych przez Ciebie w trakcie rekrutacji (np. w CV) - na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
3) wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

1) naszym pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie informatyczne) - na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
2) organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

1) W przypadku danych przetwarzanych w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji na podstawie obowiązku prawnego będą one przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji polegającego na zatrudnieniu osoby na określone stanowisko (maksymalnie do 3 miesięcy od zakończenia przyjmowania aplikacji); 

2) W przypadku danych przetwarzanych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, na podstawie Twojej zgody, będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody jednak nie dłużej niż przez 1 rok od jej udzielenia.

III. Twoje prawa

Masz prawo do:

1) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, w tym informacji na temat ich przetwarzania (art. 15 RODO);
2) sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
3) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), w przypadku, gdy nie ma podstaw do ich przetwarzania lub wycofano zgodę na ich przetwarzanie (art. 17 RODO);
4) żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niepotrzebne, przetwarzane bez podstawy prawnej lub z złożono sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 18 RODO);
5) otrzymania i przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, w przypadku danych dostarczonych administratorowi i przetwarzanych na podstawie zgody (art. 20 RODO);

Wycofanie zgody

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Sprzeciw

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym profilowania na podstawie tego przepisu (o ile ono następuje). w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego drogą tradycyjną (papierową) – w takim wypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Masz ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się:
- listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
- przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej, która dostępna jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
- telefonicznie: 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych: iod@yope.me, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa z dopiskiem “IOD”.  

Realizacja praw

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres: biuro@akkin.pl lub pisemnie na adres ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6/3, Radom, 26-600 z dopiskiem “IOD”.

Wszelkie żądania dotyczące ochrony danych osobowych będą realizowane niezwłocznie, jednakże w okresie nie dłuższym niż w ciągu miesiąca od ich złożenia. Okres ten może być wydłużony o kolejne dwa miesiące w przypadku skomplikowanego charakteru żądania.

  1. Transfer danych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych

Niektóre z wykorzystywanych przez nas narzędzi lub rozwiązań wymagają transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich (np. niektóre usługi chmurowe czy narzędzia marketingowe). Jeśli taki transfer danych jest konieczny dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych oraz ochrony Twojej prywatności i wybieramy tylko takich dostawców usług, którzy taką ochronę zapewniają.

Wszelkie transfery danych odbywają się na podstawie i w granicach prawa, w szczególności z uwzględnieniem Rozdziału V RODO, który przewiduje warunki transferu danych do państw trzecich z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń (w szczególności Standardowych Klauzul Umownych).

  1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Niektóre nasze usługi mogą wiązać się z przetwarzaniem danych polegającym na profilowaniu w celu lepszego dostosowania naszej oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie do Ciebie profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania Twoich preferencji, zachowań oraz postaw.

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych w formie profilowania możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies w przypadku korzystania z naszych serwisów internetowych lub w informacji dotyczących poszczególnych naszych usług, z których korzystasz.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  1. Wykorzystywanie plików cookies

Nasze serwisy internetowe korzystają z plików cookies. Dane osobowe zbierane przez pliki cookies lub umożliwiają monitorowanie zachowania użytkownika w sieci i są wykorzystywane na podstawie Twojej zgody udzielanej przy wejściu na stronę lub poprzez ustawienie przeglądarki.

Czym są cookies?

Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym (np. telefon, komputer) zapisują informacje dotyczące Twojego zachowania podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z naszego sklepu internetowego. Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies? 

Wykorzystujemy cookies w celu umożliwienia korzystania z naszych usług (cookies niezbędne do podtrzymania sesji), zapamiętywanie Twoich preferencji podczas korzystania z naszego serwisu (np. rodzaj wykorzystywanego przez Ciebie oprogramowanie, czcionka, rozdzielczość itp.), zbierania informacji niezbędnych do poprawy jakości naszych usług (np. obserwowania jakie treści cieszą się dużym zainteresowaniem), a także aby lepiej dostosowywać treści reklamowe do Twoich zainteresowań.

Polityka Cookies

Więcej informacji dotyczących wykorzystywanych przez nas cookies oraz sposobu konfiguracji ustawień możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.

VII. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

W przypadku zmiany Polityki Prywatności wymagającej spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, będziemy Cię informować bezpośrednio o takiej zmianie poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną lub wyświetlając ogłoszenie przy wejściu na stronę internetową lub w inny sposób zapewniający jak najłatwiejszy dostęp do tych informacji.

Polityka Prywatności wersja 1.0 opublikowana 28.11.2022 r.

Niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
Za mało dostępnych produktów. Zostało tylko [max] .
Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Wróć do sklepu