Regulamin Konkursu – NUUNI

Regulamin konkursu „NUUNI - premiera”(dalej: „Regulamin”)


1. Organizator

1. Organizatorem konkursu „NUUNI - premiera” (dalej: „Konkurs”) jest AKKIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6/3, 26-600 Radom, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000963319, NIP: 9482633233, REGON: 521701676 , która przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia nagrody (dalej: „Organizator”).
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram i Facebook.
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

2. Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisach społecznościowych Instagram oraz Facebook
2.Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 06.03.2024 r. do dnia 13.03.2024
Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na kontach marki na Instagramie i Facebooku NUUNI znajdujących się pod adresami https://www.instagram.com/nuunicosmetics/ (dalej „Instagram”) oraz https://www.facebook.com/nuunipl (dalej "Facebook") postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 06.03.2024 r.
3. Zadanie Konkursowe należy wykonać najpóźniej do 13.03.2024 r. do godziny 23:59:59.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż o godzinie 17:00 w dniu 14.03.2024 r.
5. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Instagramie i Facebooku.

3. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

4. Udział w Konkursie

1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora (dalej: „Nagroda”).
2. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook.
5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.
6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania konkursowego w imieniu osób trzecich.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
8. Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
9. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.

Zasady i przebieg Konkursu

1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 06.03.2024 roku, na Instagramie i Facebooku, opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.
2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu autorskiej wypowiedzi (opisu) Uczestnika, na zadanie konkursowe umieszczone w poście wymienionym w ust. 1 powyżej.
3. Uczestnicy mogą udzielać wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego w następujący sposób:
- publikować wypowiedzi pod postem konkursowym w serwisie społecznościowym Instagram i Facebook, w formie komentarza, do godziny 23:59:59 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w 2 ust. 4 Regulaminu;
4. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania pod postem 1 wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego.
5.Konkurs jest jednoetapowy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie wypowiedzi, które:
- są niezgodne z regulaminem portalu Instagram;
- nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
- zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
- naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich;
- zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych, niż NUUNI.

Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
1. Przekazana w ramach Zadania Konkursowego wypowiedź, stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;
2. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej wypowiedzi i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;
3. Korzystanie przez Organizatora z przekazanej w ramach Zadania Konkursowego wypowiedzi, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
4. Z chwilą opublikowania pod postem konkursowym wypowiedzi, Uczestnik przenosi na Organizatora w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w ramach Zadania konkursowego haseł, wypowiedzi lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w wypowiedzi, dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach eksploatacji:
- Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;
- Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;
- Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
- Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe);
- Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;
- Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych i radiowych;
- Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatora formie do celów marketingowych;
- Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;
- Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części;
- Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do wykonywania tłumaczeń i streszczeń;
- Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform sprzętowo – systemowych Organizatora;
- Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich fragmentów z innymi Utworami;
- Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich poszczególnych egzemplarzy;
- Digitalizacja Utworów lub ich części;
- Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;
- Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;
- Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utworów lub ich części;
- Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów lub ich części przez podmioty trzecie;
- Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i dzierżawy. Uczestnik, publikując pod postem konkursowym wypowiedź, oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za wypowiedź zgłoszoną do Konkursu w ramach Zadania Konkursowego.

6. Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody

1. Opublikowane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji.
2. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłoniony 1 zwycięzca (dalej: „Zwycięzcy”). 3. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci: 1 zestawu kosmetyków marki NUUNI (dalej: „Nagroda” Jeden zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję firmy AKKIN.
4. Zwycięzcy przysługuje prawo do 1 Nagrody.
5. Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością udzielonych wypowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych wypowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo nieuzasadniania wyboru danej wypowiedzi.
6. Wybór Komisji ma charakter ostateczny, z zastrzeżeniem 6 ust. 9, 11 oraz 13.
7. Zwycięzcy zostaną poinformowany o przyznaniu Nagrody w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem komentarza Organizatora pod postem konkursowym.
8. Oprócz Nagrody, Zwycięzcy otrzymają także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana Zwycięzcom i zostanie przeznaczona na pokrycie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli dotyczy).
9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę na adres poczty elektronicznej [biuro@nuuni.pl]:
- imienia i nazwiska Zwycięzcy;
- adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
- numeru telefonu;
- adresu e-mail;
- wszelkich danych niezbędnych dla wypełnienia przez Organizatora zobowiązań podatkowych, a w szczególności numeru PESEL, adresu zamieszkania Zwycięzcy oraz nazwę właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego (jeżeli dotyczy).

Powyższe dane powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

10. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora do Zwycięzcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przesłania danych, o których mowa w ust. 9 powyżej. Koszty wysyłki Nagrody ponosi Organizator.

11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:
- Podania danych, o których mowa w ust. 9 powyżej po upływie terminu 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;
- Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych, o których mowa w ust. 9 powyżej;
- Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w 5 ust. 7;
- Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
12. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
13. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
14. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
15. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
16. Organizator pokrywa koszty wysyłki zamówienia w przypadku wybrania opcji InPost Paczkomaty. W przypadku wybrania innej opcji dostawy, koszt przesyłki pokrywa Zwycięzca.

7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu – AKKIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6/3, 26-600 Radom, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000963319, NIP: 9482633233, REGON: 521701676
2. Administratorem danych osobowych jest: AKKIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6/3, 26-600 Radom, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000963319, NIP: 9482633233, REGON: 521701676
z którym Uczestnik może skontaktować się pod adresem e-mail biuro@nuuni.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i na następujących podstawach:
- w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. na podstawie art. 6 lit. f RODO (podstawę tę Organizator nazywa dalej prawnie uzasadnionym interesem Organizatora);
- w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora; prawnie uzasadniony interes Organizatora polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do Uczestników, jak również obrony przed roszczeniami, jakie Uczestnik może w skierować w stosunku do Organizatora;
- jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową podstawą i celem będzie realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzać wyłącznie następujące dane osobowe Zwycięzcy, które zostaną wykorzystane do przesłania lub wydania Nagród oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych (jeżeli dotyczy):
1. imię;
2. nazwisko;
3. adres zamieszkania;
4. numer telefonu;
5. adres e – mail;
6. numer PESEL;

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych równoznaczne jest z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym także z utratą prawa do Nagrody, o ile zostanie mu przyznana.
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty, którym Organizator zobowiązany jest przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe), podmioty realizujące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.
6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w Konkursie.
7. W toku przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem transgranicznego charakteru sieci Internet.
9. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie oraz że został poinformowany o tym, że Administratorem danych osobowych jest podmiot AKKIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6/3, 26-600 Radom, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000963319, NIP: 9482633233, REGON: 521701676

8. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@nuuni.pl].
2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany a adres, z którego została wysłana reklamacja.

9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na blogu oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na blogu.
3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie informacji handlowych od AKKIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6/3, 26-600 Radom, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000963319, NIP: 9482633233, REGON: 521701676 oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami AKKIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail [biuro@nuuni.pl].

Niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
Za mało dostępnych produktów. Zostało tylko [max] .
Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Wróć do sklepu